Yehudith Dashevsky

<   back to index

Yehudith Dashevsky

Sinking rising


written by Dahlia Ravikovitch
translated from Hebrew by Yehudith Dashevsky

Be well, thanks…


written by Tuvya Ruebner
translated from Hebrew by Yehudith Dashevsky

From requiem


written by Anna Akhmatova
translated from Russian by Yehudith Dashevsky

Crucifixion


written by Anna Akhmatova
translated from Russian by Yehudith Dashevsky

From requiem


written by Anna Akhmatova
translated from Russian by Yehudith Dashevsky