Kejia Wang

<   back to index

Kejia Wang

Finch


written by Zhang Ergun
translated from Chinese by Kejia Wang

Historical museum


written by Xi Murong
translated from Chinese by Kejia Wang

Grave news at dawn, great tidings at dusk


written by Zhang Ergun
translated from Chinese by Kejia Wang

If you don't come home, i'm too afraid to age


written by Li Jizong
translated from Chinese by Kejia Wang