איך האָבּ געזען

איך האָבּ געזען

Zusman Segalovitsh


איך האב געזען, ווי די זון האָט באַלויכטן הריגה,
איך האָב געזען, וואָס מענטש האָט פון מענטשן געמאַכט,
און די האַרץ האָט געיאָמערט און האַרץ האָט געשוויגן...
ניט אומזיסט איז מיר טייער געוואָרן די נאַכט.
 
מען קען בלויז דעם קערפּער באַהאַלטן, פאַרהוילן,
דער דמיון בלייבט היימלאָז און האַרץ איז ניט בלינד.
זאָלן קלאָגן די וויסטע שאָסייען פון פּוילן,
זאָל וויינען מיט בלוט פאַר אונדז אלע דער ווינט. 

פאַרלעש די זון

אַלמעכטיקער! און זאָל דאָס זיין דיין ווילן ניט שווייגן מער און ניט פאַרגעבן... פאַרבלוטיקט קומט צו דיר מיין לעצטע תפילה: פאַרלעש די זון, די ליכט פון לעבן. פאַרלעש די זון און גיב זיי דיינע ברואים דעם שוואַרצן חושך פון די מכות. פאַר’סם דאָס פעלד, פאַרברען די לעצטע תבואה, גענוג צו האָדעוון די ליידאַקעס...

I Have Seen (Ikh Hob Gezen)

Betsy Morgan


I have seen how the sun shines upon slaughter, 
I have seen what Man has made of men,
And my heart has moaned and my heart has been quiet...
It’s no wonder the night has become dear, then.
 
One can only cover the bodies, conceal them,
For the image still wanders and my heart is not blind.
Let the barren roads of Poland wail,
Let the wind cry with blood for all of our kind.

Extinguish the Sun (Farlesh Di Zun)

Almighty! And may it be Your will: No more silence, no forgiving... My final prayer comes to You bloodied: Extinguish the sun, the light of living. Extinguish the sun and give Your creations The black darkness of the Plagues. Poison the fields, burn the last of the crops, Enough to feed those who had cruel ways...