A New Day Will Dawn

nov subah pholi

line

Som Nath Bhat “Veer”


Kālu’pẙṭhu’ cī kitsh vẙkhu’ts vạ̄nākh rāth
Rạ̄ts hund pot pạhar gaṭu’ zạli

Thạ̄vmu’ts ạ̄s mạ̄ntu’rạ̄vith śīntsrạ̄vith kāyināth
kāvrēmu’ts sarzamīn ḍạjmu’ts ḥẙsav

Ghạ̄b tārakh nab nu’ kuni ākạ̄śigang
Kālu’ obran nāl volmut āvrith śanvay taraf

Ạchdaran hu’ndi ạ̄s vạhrith
Ḍōnṭhu’ chapu’ mạnzi rūdu’ traṭu’ gagrāyi grẙni

Kot gatshan bēcāru’ bēgar rāh musāfir kot gatshan
Vānu’ penjan pẙṭh vọthān tim vūri vūri rạ̄tirātas

Natu’ zacal khū’man andar
Kuli gọgar ālẙn andar śrepith karān zip’ jānvār

Chus divān lari phirni kun zon jānvār
Kamli tal yath zạdi tu’vuli

Khū’mu’ kūnjas manz me ditsmu’ts śāndu’ sīr
Karsanā phọli gāś bulbul kar pican

Ḍōnṭhu’ tsādar zantu’ kani śāvay karān
Hōś kạritav yithu’ nabā gari nēri kānh

Chusbu’ prārān
Karsanā gatshi mandru’cē ganṭāyi ṭhas

Masjidi manz diyi bạ̄ngi bang
Bod chu day al-lāhu akbar gatshi kanan

Saḥru’ waqtan siryi sakhrith
Cāri beyi lāqam rathas

Vuni nu’ vuni sognẙār kari yiyi sāsu’ gāś
Chalu’vạdu’r gatshi kālu’obras trāvi dav

Vọlru’ kẙn malran vuniundur gav sẙṭhāh
Vọni bihan loti pạ̄ṭhi dẙv rasu’ pursakūn

Vọni phọlu’ni hẙn mālu’ nạ̄npan bālu’ tēg
Vuzmalu’ni joś gatshi Afarwat bālu’ gạ̄b

Bāmbrith beyi obru’ longi chali chali gatshan
Nal nakh phuṭith phambu’ tombi zabarvan bālu’ pẙṭhi

A New Day Will Dawn

line

Suvir Kaul


Since last evening, 
what a devious, threatening night
The last, darkest hour of the night

We had kept consecrated and orderly 
the universe
Trembling the blessed land, 
its consciousness lost

Disappeared the starry sky, 
nowhere the Milky Way
Dark clouds have enveloped and busied 
all the six directions

The pythons’ mouths are open
In hailstorms, though sheets of rain, 
in the thunderstorm

Where will the poor and unhoused wayfarers go, 
where will they go
From the thresholds of the shops, 
they leave for faraway places all night
​
Or inside ragged tents
In tree-holds, shrinking, birds doze

I toss-and-turn, a lone bird
Once under the blanket, torn and holey

In a corner of the tent, my pillow a brick
When will the light dawn, when the bulbul sing

The hailstorm seems to rain stones
Beware, let no one leave the house​

I am waiting
When will the temple bell sound

From the mosque, the muezzin will call
God is Great, Allah-o-Akbar, ears will hear

At dawn, the sun prepares
Pulls on the chariot’s reins

Just about now, a soft light will spread
The dark clouds will be scattered, will flee

The waves of the Wular have slept badly 
long enough
Now they will settle quietly, calmly, peacefully

Now they will bloom, 
the hill tops will wear bright garlands
Lightning’s edge will disappear in 
the Apharwat hills*

Scurrying again, 
banks of clouds will dissipate
Limbs broken, 
they will turn cotton puffs over 
the Zabarwan hills**

*The Gulmarg hills
**The Srinagar hills